Beyoutiefull

algemene voorwaarden

Beyoutiefull

Artikel 1           Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden, hierna ook te noemen “A.V.”, zijn in gebruik bij Beyoutiefull B.V., hierna ook te noemen “Beyoutiefull”, en zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van en met Beyoutiefull, alsmede op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Beyoutiefull en haar klanten.
 • De algemene voorwaarden zijn daarnaast van toepassing op alle nadien aangebrachte wijzingen in en/of aanvullingen op de betreffende overeenkomst en op alle overeenkomsten met Beyoutiefull bij de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 • In het geval de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Beyoutiefull aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden zijn in te zien en zal zij deze op verzoek zo spoedig mogelijk kosteloos toezenden.
 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen, tenzij de toepasselijkheid schriftelijk door Beyoutiefull is aanvaard.
 • Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn deze ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen.
 • In geval van strijdigheid tussen bepalingen uit de tussen partijen gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden gaan de betreffende bepalingen uit de overeenkomst voor.
 • Indien bepalingen of delen van bepalingen uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden of bijlagen daarbij vanwege dwingendrechtelijke bepalingen of in enig ander opzicht onwettig, ongeldig of niet afdwingbaar zijn of worden, zullen de overige bepalingen of zal het geldige deel van de ongeldige bepaling volledig van kracht en afdwingbaar blijven, zonder enig gevolg voor de overige verplichtingen van partijen. Voorts zal de onwettige, ongeldige of onafdwingbare bepaling worden geacht te zijn vervangen door een bepaling met zo veel mogelijk dezelfde juridische en commerciële strekking.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn in werking getreden per 11-05-2023 en zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amersfoort / zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Midden-Nederland onder nummer …………en te raadplegen op de website van Beyoutiefull [url].
 • Beyoutiefull is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 2           Definities

2.1.In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden, zoals deze van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden.
 2. Beyoutiefull: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Beyoutiefull B.V. die deze Algemene Voorwaarden hanteert.
 3. Klant: De natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en die van Beyoutiefull, en die zaken en/of diensten afneemt of wenst af te nemen.
 4. Overeenkomst: Elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Beyoutiefull en haar klanten.
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de klant of Beyoutiefull in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. h. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Beyoutiefull en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en Beyoutiefull gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 3           Aanbiedingen

3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij Beyoutiefull dit uitdrukkelijk anders heeft vermeld. Alle aanbiedingen kunnen door Beyoutiefull binnen twee werkdagen na aanvaarding daarvan worden herroepen. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de klant bij de intake/voorbereidende gesprekken verstrekte gegevens.

3.2. Aanbiedingen met een herhalend karakter binden slechts voor het door Beyoutiefull schriftelijk vastgesteld tijdsbestek.

3.3. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Beyoutiefull niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4           De overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Beyoutiefull onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Beyoutiefull is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

4.3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Beyoutiefull passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige web- en betaalomgeving. Voor betalingen van de klant langs elektronische weg zal Beyoutiefull passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. De betalingen aan Beyoutiefull geschieden door gebruikmaking van de betaalomgeving van Arthur & Willemijn.

4.4. Beyoutiefull kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Beyoutiefull op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4.5. Partijen kunnen een overeenkomst die voor bepaalde of onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld leveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Artikel 5           De prijs

5.1. Alle door Beyoutiefull opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Zij zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren.

5.2. Beyoutiefull is bevoegd de overeengekomen prijzen en aannemingssommen op grond van een nadien opgetreden stijging van bedoelde prijsbepalende factoren te verhogen, ook al was deze stijging voorzienbaar. Beyoutiefull is tevens gerechtigd het desbetreffende bedrag van de verhoging te factureren, zodra dit aan Beyoutiefull bekend is.

5.3. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

Artikel 6           Betaling

6.1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. Facturering vindt plaats direct na het sluiten van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen. De klant dient facturen van Beyoutiefull binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

6.2. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze in verzuim. Met ingang van de datum waarop het verzuim is ingetreden, is de klant over het openstaande bedrag een contractuele rente van 1% per maand verschuldigd, een gedeelte van een maand voor een gehele maand gerekend.

6.3. Beyoutiefull is daarnaast gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot EUR 2.500,=; 10% over de daaropvolgende EUR 2.500,= en 5% over de volgende EUR 5.000,=.

6.4. Indien de klant in verzuim is, dan behoudt Beyoutiefull zich het recht voor om verdere werkzaamheden en/of reeds afgesproken vervolgopdrachten op te schorten of te annuleren.

6.5. Daarnaast is Beyoutiefull, in het geval de klant met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van Beyoutiefull om volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7           Tussentijdse beëindiging/annulering

7.1. Annulering van de overeenkomst en de daarmee verbonden opdrachten dienen vóór aanvang van de uitvoering van de opdracht schriftelijk te geschieden.

7.2. De klant slechts annuleren, met inachtneming van het volgende:

 1. Indien de annulering plaatsvindt na het aangaan van de overeenkomst tot de termijn van vier weken vóór de overeengekomen aanvangsdatum, is de klant 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd aan Beyoutiefull.
 2. Indien de annulering plaatsvindt binnen de termijn van vier weken vóór de overeengekomen aanvangsdatum is de klant de volledige overeengekomen prijs aan Beyoutiefull verschuldigd.
 3. Bij annulering of tussentijdse beëindiging gedurende de uitvoering van de overeenkomst is de klant de volledige overeengekomen prijs aan Beyoutiefull verschuldigd en heeft de klant geen recht op terugbetaling.

7.2. Op verzoek van de klant kan in overleg besloten worden om de uitvoering van een sessie te verplaatsen. Daarbij zijn de volgende verplaatsingskosten van toepassing:

 1. Bij verplaatsing in de periode van 30 t/m 14 dagen vóór aanvang van de sessie is Klant 25% van de kosten voor de uitvoering van een sessie inclusief voorbereiding aan Beyoutiefull verschuldigd.
 2. Bij verplaatsing in de periode van 14 dagen voor aanvang van de sessie is de Klant 75% van de kosten voor de uitvoering van een sessie inclusief voorbereiding aan Beyoutiefull verschuldigd.

7.3. Beyoutiefull heeft het recht zonder opgave van redenen een overeenkomst te annuleren of deelname van een deelnemer dan wel (een) door een klant aangewezen deelnemer(s) uit te sluiten, in welk geval de klant recht heeft op terugbetaling van het door de klant voor de betreffende deelnemer(s) betaalde bedrag.

7.4. Beyoutiefull levert conform de betreffende overeenkomst, maar behoudt zich het recht voor, om redenen van kwalitatieve verbeteringen, haar trainingsprogramma’s en sessies tussentijds te wijzigen.

7.5. Beyoutiefull heeft het recht deelname van de deelnemer dan wel van de door de klant aangewezen deelnemer(s) aan een trainingsprogramma of sessie te weigeren of uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien de klant niet tijdig aan haar betalingsverplichting heeft voldaan. In geval van ernstige ziekte of calamiteit zal in gezamenlijk overleg een nadere datum tot uitvoering of voortzetting van de reeds begonnen opdracht worden bepaald.

Artikel 8           Uitvoering van de overeenkomst

8.1. Beyoutiefull zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren zonder daarmee geacht te kunnen worden een resultaatsverbintenis op zich te hebben genomen indien dit niet uitdrukkelijk is overeengekomen.

8.2. Indien Beyoutiefull niet kan nakomen vanwege omstandigheden die haar bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft zij het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

8.3. Beyoutiefull heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien zij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedsfeer lagen tijdelijk verhinderd is om haar verplichtingen na te komen.

8.3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Beyoutiefull het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

8.4. Is door Beyoutiefull ondeugdelijk gepresteerd, dan leidt dat niet tot een restitutie van de overeengekomen prijs, maar zal Beyoutiefull de overeenkomst opnieuw uitvoeren. Beyoutiefull zal in dat geval slechts de accommodatie kosten en eventueel nieuwe materiaalkosten opnieuw in rekening brengen.

Artikel 9           Overmacht

9.1. Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

9.2. Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daarop gelijkende toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, kabelbreuk, brand, ontploffing, waterschade, blikseminslag, natuurrampen, overstroming en/of aardbeving, gebrek aan personeel of ziekte bij Beyoutiefull.

9.3. Wanneer de overmacht langer dan negentig (90) dagen voortduurt, hebben partijen het recht om de overeenkomst door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving te beëindigen, tenzij op dat moment voorzienbaar is dat de overmachtssituatie binnen redelijke termijn zal worden opgelost. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt in geval van beëindiging wegens overmacht naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar dan overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 10         Aansprakelijkheid

10.1. Beyoutiefull sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor enige schade, hoe ook genaamd, direct of indirect, gevolg- en bedrijfsschade daaronder begrepen en, behoudens opzet of grove schuld van Beyoutiefull, welke oorzaak of handeling of nalatigheid van Beyoutiefull, haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen ook ontstaan, een en ander behoudens haar wettelijk niet uit te sluiten aansprakelijkheid.

10.2. Beyoutiefull sluit in het bijzonder iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een ondergeschikte of zelfstandige hulppersoon, die door Beyoutiefull bij de uitvoering van de door klant opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

10.3. Indien Beyoutiefull ondanks het vermelde in de twee vorige artikelleden om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk mocht zijn en deze aansprakelijkheid is door de (beroepsaansprakelijkheids-) verzekering gedekt, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door haar (beroepsaansprakelijkheids-)verzekering gedane uitkering vermeerderd met het voor Beyoutiefull geldende eigen risico.

10.4. Indien de (beroepsaansprakelijkheids-)verzekeraar in een voorkomend geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid van Beyoutiefull beperkt tot maximaal het bedrag van de aanneemsom of het totaal gefactureerde bedrag dat met de uitvoering van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit is gemoeid en is overeengekomen met de klant.

Artikel 11         Vrijwaring

11.1. De klant vrijwaart Beyoutiefull tegen alle aanspraken van derden, waaronder maar niet beperkt tot aanspraken in verband met intellectuele eigendomsrechten, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de overeenkomst verricht voor klant, tenzij een en ander gevolg is van opzet of grove schuld van Beyoutiefull.

Artikel 12         Intellectuele eigendom en geheimhouding

12.1. Het is de klant zonder schriftelijke toestemming van Beyoutiefull verboden om de door Beyoutiefull verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, offertes en dergelijke (hierna te noemen: “de stukken”) aan derden te vervreemden, te tonen of anderszins in gebruik te geven. Het is de klant wel toegestaan de stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de overeenkomst dat redelijkerwijs met zich meebrengt.

12.2. Tenzij anders is overeengekomen tussen partijen, blijven de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom berusten bij Beyoutiefull. Ook alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de vaste inhoud, de vormgeving, de vragenlijsten en trainingen liggen bij Beyoutiefull. Iedere openbaarmaking of verveelvoudigen van intellectuele eigendommen van Beyoutiefull is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beyoutiefull.  De lesstof van Beyoutiefull is vertrouwelijk van aard en mag niet verkocht worden of in gebruik worden gegeven aan derde partijen. De klant staat ervoor in dat zijn medewerkers zich houden aan alle verplichtingen op grond van deze bepalingen.

12.3. De klant garandeert dat alle ontvangen materialen en/of andere gegevens waarvan zij weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de overeenkomst en de inhoud van de samenwerking, geheim blijven gedurende de duur van de overeenkomst en gedurende een periode van drie (3) jaar daarna. Gegevens zijn in ieder geval vertrouwelijk, indien zij als zodanig door Beyoutiefull zijn aangeduid. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Beyoutiefull zal de klant de informatie niet buiten het kader van hetgeen in de overeenkomst is toegestaan aan zijn personeel en/of aan derden bekend maken. De klant zal de vertrouwelijke gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn.

12.4. De klant verbindt zich daarnaast tot geheimhouding van alle in het kader van de overeenkomst betreffende de onderneming van Beyoutiefull ontvangen gegevens, waarvan zij kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn.

12.5. De klant is gehouden het gebruik van de stukken, cursusmaterialen en vertrouwelijk informatie op eerste verzoek van Beyoutiefull te staken en deze aan Beyoutiefull te retourneren.

12.6. Bij niet nakoming van de bepalingen is Beyoutiefull gerechtigd de overeenkomst met de klant per direct te beëindigen.

Artikel 13         Boetebeding

13.1. Voor elke overtreding van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomsten tussen partijen is de klant per geconstateerd geval aan Beyoutiefull een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van EUR 1.000,– per overtreding en EUR 250,– per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Beyoutiefull om vergoeding te vragen van de in werkelijkheid door haar geleden schade.

Artikel 14         Recht- en forumkeuze

14.1. Op deze voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen Beyoutiefull en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2. Geschillen tussen de klant en Beyoutiefull over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Beyoutiefull te leveren of geleverde producten en diensten zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland.

Bedrijfsgegevens

Beyoutiefull B.V.

Steenhoffstraat 11
3764 BH Soest
Nederland

Beyoutiefull B.V. is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9:00 – 17:00 uur: 033-4229111.

Mail adress: willemijnvanbuiten@arthurenwillemijn.nl

KvK-nummer: 88850188
BTW-nummer: 864791161B01